Allmänt/Övrigt

Ny transportlag

2010-01-31 13:51 #0 av: [SvenA]

Det är en ny transportlag på gång som berör oss med synskador

Sammanfattning

Uppdraget

Mitt uppdrag har varit att lämna förslag till hur resenärsrättigheter i kollektivtrafiken kan stärkas i den svenska lagstiftningen. I uppdraget har ingått att föreslå bestämmelser om kompensation och assistans vid förseningar och störningar i trafiken. Särskild vikt skulle enligt direktiven fästas vid behoven hos resenärer med funktionsnedsättning. I direktiven angavs även att gällande och föreslagen gemenskapsreglering på området särskilt skulle beaktas. Slutligen ingick i mitt uppdrag att genomföra en översyn av regelverket om administrativa sanktioner mot resenärer som bryter mot skyldigheten att betala avgift i kollektivtrafiken.

Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik

Mitt förslag till lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik ska tillämpas på lokal och regional kollektivtrafik med buss, båt, spårvagn, taxi, tunnelbana och tåg.

Lagen ska till sin konstruktion utgöra ett komplement till EG-förordningen som rör tågresenärer och de föreslagna förord-ningarna gällande busstransporter och transporter till sjöss och på inre vattenvägar. Lagen ska tillämpas på den trafik som Sverige kan och väljer att undanta från EG-förordningarnas tillämpnings¬område.

Kollektivtrafik med spårvagn, taxi och tunnelbana regleras inte i EG-rätten men föreslås ingå i den nationella lagen. Även sam¬ordnad anropsstyrd kollektivtrafik, till exempel färdtjänst och sjukresor, ska omfattas av lagens tillämpningsområde.

Lagen ska vara tvingande till resenärens fördel. Av detta följer att avtalsvillkor som avviker från bestämmelser i mitt lagförslag endast ska gälla om de är till fördel för resenären.

Rätt till information

När det gäller resenärers rätt till information föreslår jag att ansvaret delas upp på transportörer och förvaltare av bytespunkter. Informationen ska lämnas i den form som är mest lämplig. När informationen lämnas ska särskild vikt läggas vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Transportören ska före resan lämna information till resenären om resenärsrättigheter enligt lag, avtalsvillkor, biljettpriser, tid¬tabeller, linjesträckning, störningar, fordon och bytespunkters

tillgänglighet, samt hur ansvarig transportör kan kontaktas. Under resan ska transportören lämna information om nästa bytespunkt och störningar.

För att möjliggöra för transportörerna att lämna information om bytespunkternas tillgänglighet har jag föreslagit att förvaltare av bytespunkter ska vara skyldiga att till regeringen eller den myn¬dighet regeringen bestämmer lämna sådan information. Skyldig¬heten gäller även avvikelser i bytespunktens tillgänglighet.

Förvaltare av bytespunkter ska på bytespunkten samordnat informera om tidtabeller för den trafik som stannar eller avgår från bytespunkten. Förvaltare av fullt tillgängliga bytespunkter ska även vara skyldiga att på bytespunkten samordnat informera om resenärsrättigheter enligt lag, störningar i trafiken och på bytes¬punkten, samt bytespunktens tillgänglighet. Att informationen lämnas samordnat innebär att informationen presenteras på ett samlat och transportslagsövergripande sätt.

Rättigheter vid förseningar

Om ett avbrott i trafiken uppgår, eller beräknas uppgå, till mer än 60 minuter har jag föreslagit att transportören ska anordna ersätt¬ningstrafik. Vid ett sådant avbrott i trafiken behöver transportören i vissa undantagsfall inte anordna ersättningstrafik. Ersättnings¬trafik kan innebära att egna eller en annan transportörs fordon sätts in eller att ett annat trafikslag används. Transportören är inte

skyldig att anordna ersättningstrafik om information om fullgoda alternativa färdvägar lämnas till resenärerna. Särskild hänsyn ska tas till möjligheten för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att använda sig av ersättningstrafiken.

När trafiken är mer än 20 minuter försenad från avresetid-punkten har jag föreslagit att resenären ska ha rätt till ersättning för resa med annan transportör eller taxi. Högsta kostnad med alter¬nativt färdmedel som ersätts är 1/40 av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, det vill säga i dag runt 1 000 kro¬nor.

En resenär vars ankomsttid är försenad mer än 60 minuter har rätt till ersättning uppgående till två gånger biljettpriset eller två gånger egenavgiften. Det gäller endast om resenären inte har använt sig av möjligheten till ersättning för alternativ resa med annan transportör eller taxi. Ersättning ska utbetalas inom tre månader från det att ersättning begärts. Ersättningen ska på resenärens begäran betalas kontant.

Transportören är enligt mitt förslag i vissa situationer fri från ansvar för förseningen. En sådan situation är om förseningen har orsakats av väderförhållanden eller andra omständigheter som transportören inte kunnat undvika även om transportören vidtagit alla åtgärder som rimligen hade kunnat krävas av denne. Transportören är även fri från ansvar vid förseningar om denne inom rimlig tid har informerat resenärerna om att förseningar kan uppkomma. Transportören har trots dessa ansvarsbegränsningar alltid en skyldighet att fullfölja transporten. Detta behöver dock inte ske inom fastställd tid.

Enligt mitt förslag ska resenären inte kunna få ersättning för följdskador.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regleringen av resenärers rättigheter bör i så stor utsträckning som möjligt vara generell. Jag har emellertid inom vissa områden före¬slagit särskilda rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Transportörer i lokal och regional kollektivtrafik får enligt mitt förslag inte med hänvisning till funktionshinder eller nedsatt rörlighet neka personer ombordstigning om personen har en giltig biljett eller avser köpa biljetten ombord. Undantag från denna bestämmelse får endast göras om transporten strider mot gällande

säkerhetsbestämmelser eller med hänvisning till fordonets storlek eller utformning.

Jag har också föreslagit att transportören vid behov utan avgift ska assistera resenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vid på- och avstigning från färdmedlet.

Ledsagning ska erbjudas på de fullt tillgängliga bytespunkter som kollektivtrafikansvarig myndighet i länet utpekat. Förvaltare av bytespunkten ansvarar för ledsagningen. Alla personer som själva upplever sig ha behov ska erbjudas ledsagning. Ledsagning ska erbjudas i rimlig omfattning under dygnet och ska kunna beställas i förväg. Maximalt två timmars förbeställning ska tillämpas för att resenären ska kunna få ledsagning på önskad tid. Ledsagning ska även erbjudas utan förbokning och enligt mitt förslag ska en maximal väntetid i sådant fall vara 30 minuter.

För att tydliggöra vilken trafik förvaltaren av en bytespunkt ska informera om samt mellan vilka transporter som ledsagningen ska äga rum anser jag att den kollektivtrafikansvariga myndigheten i länet i samband med utpekandet av fullt

tillgängliga bytespunkter även ska definiera vilket geografiskt område som bytespunkten omfattar.

Klagomål, reklamation och preskription

Transportören ska inrätta ett system för att hantera klagomål från resenärer.

För att resenären ska kunna ta del av de föreslagna rättigheterna vid försening måste han eller hon inom skälig tid reklamera transporten. Meddelande som lämnas inom en månad efter den dag då transporten utfördes eller skulle ha utförts ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

För att transportören inte ska behöva utsättas för påföljder vid fel under en längre tid efter transporten har jag föreslagit en bestämmelse om preskription. Resenärens rätt till talan om ersätt¬ning på grund av en försening är förlorad, om inte talan mot transportören väcks inom ett år från den dag då transporten utfördes eller när den borde ha utförts.

Tillsyn och marknadsrättsl iga sanktioner

Konsumentverket ska utöva tillsyn över att bestämmelserna i lagförslaget följs avseende rätten till information och skyldigheten att inneha ett system för klagomål, samt avseende särskilda rättig¬heter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

En transportör eller en förvaltare av en bytespunkt ska på marknadsrättslig väg vid vite kunna åläggas att lämna den infor-mation som följer av mitt lagförslag. En sådan talan ska kunna väckas vid Marknadsdomstolen av bland annat Konsumentombuds¬mannen. I frågor av mindre vikt bör Konsumentombudsmannen själv kunna förelägga vite.

Jag har även på samma sätt föreslagit marknadsrättsliga sank-tioner mot en transportör som vägrar någon att resa på grund av funktionshinder eller nedsatt rörlighet, inte uppfyller rätten till assistans vid på- och avstigning, eller inte har ett system för han¬tering av klagomål. Samma sak gäller för en förvaltare av en bytes¬punkt som vägrar ledsagning på bytespunkter.

Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Mitt förslag är att den som driver kollektiv persontrafik själv får bestämma storlek på tilläggsavgift för de resenärer som bryter mot skyldigheten att betala avgift i kollektivtrafiken. I dag är det Transportstyrelsen och ytterst regeringen som bestämmer stor¬leken på tilläggsavgiften.

Tilläggsavgift får enligt mitt förslag tas ut av en person som inte kan uppvisa giltig biljett ombord på färdmedlet eller inom ett område för järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanetrafik till vilket allmänheten har tillträde endast om färdavgift har erlagts. Tidigare fick tilläggsavgift endast tas ut av en person som var att betrakta som resande. Detta krav innebar svåra avvägningar. Genom mitt förslag tydliggörs när avgiften får tas ut. Samma förändring har föreslagits i den bestämmelse som rör avvisning från färdmedel och polismyndighets handräckning.

Tilläggsavgiften ska bestämmas till ett belopp som är skäligt med hänsyn till kostnader för biljettkontrollen och biljettpriset. Den som driver kollektiv persontrafik ska inte ta ut tilläggsavgift om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till personens ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet. En sådan ordning gäller redan i dag och min bedömning är att den fungerar väl. Jag föreslår därför ingen ändring i dessa delar.

Anmäl
2010-01-31 13:54 #1 av: [SvenA]

Om det är någon som vill ha hela förslaget så sänd mig er e-postadress genom et privat medelande så kan ni fådet i ett word dokument

Anmäl
2010-01-31 14:02 #2 av: [SvenA]

I lagförslaget så talar man om ledsagning på vissa bytespunkter och inget annat vilket förefaller för mig vara mycket konstigt

Det finns inget om att vi som inte ser ska få ha ledsagare med oss på färden utan en extra avgift som det är i dag

Eftersom vi som inte ser är den enda gruppen i samhället som i dag betalar en extra avgift för att få ha våra ögon =ledsagare med oss på färden

Det måste framgå av lagen väldigt tydligt att vi som inte ser ska få ta med oss våra ledsagare utan att betala en extra avgift för annars kommer vi även i fortsättningen varaden enda gruppen i samhället som betalar eb´n avgift för våra ögon

Anmäl
2010-02-02 22:06 #3 av: [SvenA]

Hjälp till med protester mot denna lag så att vi alla som har behov av ledsagere får ha dessa med oss på färdtjänstresorna utan en extra kostnad

 

Argumentet som används i dag för att neka oss attt ha ledsagere med på färdtjänsresan är att de inte kan ledsaga oss under färden

Att vi har behovet av ledsagare på bestämmelseorten tar man inte hänsyn till

inte ens Regeringsrätten tar hänsyn till detta

jag har själv öveklagat ända dit och fått avslag

 

Så nu måste vi alla hjälpas åt så att vi får ha våra ledsagare med oss på färdtjänsresorna utan en extra avgift

Det här är vårt sista tillfällee på länge att ffå igen denna förändring 

 

Anmäl
2010-02-06 13:39 #4 av: [SvenA]

För den som vill protestera mot denna lag kan göra det här

 

http://www.sweden.gov.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=70275&m=popup&l=sv

Anmäl
2010-02-06 13:42 #5 av: [SvenA]

Här kommer det ett förslag till yttrande över den nya lagen som det är fritt att använda

glöm bara inte att underteckna den med ditt eget namn

Yttrande över förslag till ny lag om resenärers rättighet i kollektivtrafiken

Jag kommer i detta yttrande endast att behandla gruppen funktionshindrades rättigheter

I kollektivtrafiken .

Historik

När man införde färdtjänsten så var detta ett bistånd under socialtjänstlagen och

Alla som blev godkända för rätten till färdtjänst hade då rätt till att ha en person med

Sig under färden(ledsagare) utan en extra avgift.

Sedan kom Lag (1997:736) om färdtjänst och då förändrades rätten

Till att få ha ledsagere med sig under färdtjänstresan

I och med att denna lag tillkom så förnekas de allra flesta att få

Ha sin ledsagare med sig under färden på grund av följande paragraf

8 § Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver

ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även

ledsagaren.

Trafikhuvudmänen har med stöd av denna paragraf och med hjälp av förvaltnings-

Domstolarna gjort det omöjligt att få ha ledsagare med sig under färden .

De har resonerat som så att man ite kan ledsaga en person under färden .

Att man har ett behov av ledsagare för att ta sig fram till färdtjänsfordonet och

Även har ett behov av ledsagarn/personliga asistenten vid ankomsten till resmålet har

Inte varit själ nog att få ha ledsagre med sig på själva resan utan att betala en extra avgift .

Man kallar ledsagaren/personliga asistenten

För medpassagerare unde själva färdtjänstresan och tar ut en extra avgift för denne som debiteras den funktionshindrade personen som är beviljad färdtjänst och även har läkarintyg på att man är i behov av ledsagning .

I och med det nya förslaget till stärkande

Av den resandes rättigheter så har man i deta förslaget försvårat de funktionshindrades rätt att få ha sina ledsagare/personliga asistenter med sig under färden

Man talar i den nya lagen bara om ledsagning vid vissa bytespunkter vilket gör att de personer som är beroende av sina ledsagare/personliga asistenter för att på ett säkert sätt kunna resa utifrån sina funktionshinder får det sämre skydd i den nya lagen

Man måste i den nya lagen även stärka stödet för de personer som har ett behov av ledsagare /personliga asistenter för att

Kunna förflytta sig i vardagen .

Det måste framgå klart och tydligt i lagen att dessa personer som har ett behov av sina ledsagare/personliga asistenter för att på ett säkert sätt kunna förflytta sig i vardagen även ska ha rätten att ha dessa med sig under färdtjänsresan utan en extra

Avgift .

Det får inte finnas några som helst tveksamheter i denna rätt att få ha sina ledsagare/personliga asistenter med sig

Under resan .

Om man inte ser till att denna rätt är inskriven i lagen så kommer dessa personer

Som har detta behov av ledsagare/persolig asistans inte kunna resa på dem för ett betryggande sätt .

Det kan även bli som så att de som ombesörger färdtjänsten anser att ledsagaren/personliga asistenten får

Ta sig fram till den färdtjänstberättigades resmål helt på egen hand och möta upp där

Detta skulle betyda att man ytterliggare

Skulle försvåra för personer med fuktionshinder att på ett betryggande sätt kunna resa som andra

Sverige har även skrivitunder FN komventionen om mänskliga rättigheter för

Personer med funktionshinder där det fastslåsa allas lika värde

Anmäl
2010-02-22 15:17 #6 av: [SvenA]

Nu har jag skrivit till samtliga reksdagsledamöter och protesterat mot den nya transportlagen som kommer att vara dålig för oss som inte ser

Anmäl