2007-10-21 14:02 #0 av: [SvenA]

Den yttre och innre miljön är viktig för oss med synskador och även viktig för de med fullgod syn.

Miljö för synskadade

En synskada påverkar en människas liv på många olika sätt. Vardagspraktiska, yrkesmässiga och psykologiska svårigheter kan man få hjälp med genom de rehabiliteringsresurser samhället förfogar över.

Men problem som uppstår genom omvärldens okunskap och den gemensamma miljön går bara att förändra genom utbildning och information.

I många fall är det inte det fysiska funktionshindret som är den stora svårigheten. Det är den fysiska miljön som är utformad på ett sådant sätt att handikapp uppstår och hindrar människors självständighet och sociala integration.

 

Bra formgivning

Under de senaste åren har medvetenheten ökat om att bra formgivning - oavsett om det gäller allmänna platser, byggnader, inredning eller produkter - också ökar tillgängligheten.

Självklart är det en omöjlighet att skapa miljöer som i detalj tillgodoser alla de krav olika minoritetsgrupper kan tänkas ställa. Det är dock fullt möjligt att formge miljöer på ett sådant sätt att det stora flertalet kan vistas i dem och därigenom öka livskvaliteten för alla.

Målsättningen med all formgivning av byggnader och offentliga miljöer måste vara att alla människor någotsånär fritt och självständigt skall kunna röra sig i dem. Detta förutsätter att denna målsättning finns med redan från första början i alla formgivningsprocesser.

Med kunskap och ganska små medel kan man skapa miljöer som är tillgängliga för de allra flesta utan att fördenskull göra avkall på estetik och god formgivning.

För att arkitekter, formgivare och stadsplanerare skall kunna skapa miljöer som tillgodoser synskadade personers behov är det viktigt att förstå hur en synskada fungerar.

Olika förutsättningar

Endast ett fåtal av gruppen synskadade är helt blinda, den stora majoriteten har synskador med större eller mindre synbortfall.

Olika synskador resulterar i olika förutsättningar vad gäller synbarhet. Det varierar också från individ till individ. Följande grupper av synskador kan man dock säga gäller generellt:

 • l begränsat synfält - svårigheter att se åt sidorna eller i över- och nederkant
 • l förlust av det centrala synfältet - svårigheter att se detaljer
 • l grav närsynthet - allting blir suddigt
 • l okontrollerade rörelser i ögongloben  - svårighet att fokusera
 • l mörkerblindhet, ljuskänslighet och bländning.

Blinda människor orienterar sig oftast med hjälp av den vita käppen. Käppen känner av den yta som finns närmast framför fötterna. Därför måste den vara kännbar, det vill säga, ha tillräckliga nivåskillnader och ytkontraster.

Synsvaga människor har ett begränsat synfält. Vanligtvis inskränker sig synradien till en kvadratmeter framför fötterna och 10 - 30 cm framför ögonen. Därför måste viktig information vara tillgänglig inom denna radie.

För att skapa en fungerande miljö för alla, även för synskadade, bör man tänka på följande områden:

Planlösning

Det är lättare att skapa och komma ihåg en mental karta av en byggnad eller en plats om det finns en enkel och logisk planlösning.

Till viss del kan en logisk planlösning vara till hjälp för att förutse förekomsten av till exempel trappor i anslutning till hissar eller herr- och damtoalett alltid vid sidan av varandra.

Synbarhet

Om en byggnads huvudsakliga former är visuellt betonade underlättar detta mycket. Till exempel om en pelare som placerats mitt i en stor, öppen yta färgsatts i kontrasterande färg så att den syns mot bakgrunden istället för att smälta in i den.

Samma färgsättningslogik bör användas för att markera ledstänger, trappsteg, dörrar, glasväggar och strömbrytare.

Färg- och nyanskontrast är ytterst effektivt för att öka synbarheten.

Ljussättning

Bra ljussättning är viktigt för alla, inte bara för synskadade. Väl utformade ljuskällor på rätt nivå och på rätt plats undviker problem med bländning och ovälkomna optiska villor på grund av tunga skuggor.

I följande faktablad tar vi upp lösningar och mer specifika problem i de olika miljöer som redovisas.

 • l Belysning
 • l Färg och kontraster
 • l Gång- och cykelbanor
 • l Kollektivtrafiken
 • l Källsortering av sopor
 • l Ledstråk
 • l Maskindrivna portar
 • l Skolgårdar och lekplatser
 • l Skyltar och informationssystem
 • l Tekniska system
 • l Tillfälliga hinder
 • l Trappor, ramper och andra fallkanter
 • l Öppna ytor
 • l Övergångsställen

Texten kommer från Synskades Riksförbund

Av: Eric

Datum för publicering

 • 2007-10-21